V tiskovém prohlášení z 11. 11. 2017 požaduje Kyperská lékařská komora, Rakouská lékařská komora, Vídeňská lékařská komora spolu s Kyperským národním výborem pro životní prostředí a zdraví dítěte (Cyprus National Committee on Environment and Children’s Health = CNCEC) společnou ochranu dětí a mládeže před zářením z mobilních telefonů, a zákaz Wi-Fi (WLAN) ve školkách a školách.

Příslušné státní orgány by měly „propagovat přiměřené a rozumné využívání digitálních technologií s ohledem na věk a nesmí umožnit bezdrátové Wi-Fi sítě ve školách, mateřských školkách a jeslích. Místo toho je třeba podporovat kabelové spojení“ píše se ve společné deklaraci z Nikósie.

Regenračné centrum

Deklarace pojmenovává Zdravotní rizika radiace mobilních telefonů, preventivní politiku a novou definici zdravotních limitů (norem). Bylo nastaveno 16 pravidel pro používání mobilního telefonu.

Kyperské ministerstvo zdravotnictví tyto požadavky podporuje a bylo patronem listopadového sympozia v Nikósii. V závěrečném dokumentu jsou uvedena zdravotní rizika:

„Mezi možné zdravotní účinky neionizujícího záření z EMF / RF (elektromagnetické pole / vysokofrekvenční záření) o 30 kHz – 300 GHz je schopnost vyvolat rakovinu neboli kancerogenita (skupina 2B, IARC 2011), vývojová neurotoxicita, vliv na DNA, plodnost, přecitlivělosti a další vážné účinky. Tyto jsou dobře doložené ve vědeckých studiích.

Vysokofrekvenční záření může zvýšit oxidační stres v buňkách, vést ke zvýšené úrovni zánětlivých cytokinů, jakož i ke snížení kapacity regenerace  jedno a dvouřetězcových zlomů DNA. Zaznamenány byl rovněž kognitivní poruchy učení a paměti.

O podobných problémech již Šifra psala v článku elektronický kokain digitální přístroje mění lidský mozek podobně jako u narkomanů. Epidemie nové doby ohrožuje i ty nejmenší.

„Tyto účinky se mohou vyskytnout při intenzitě, která se nachází výrazně pod stávajícími limity ICNIRP, EC Rec 1999/519. Expozice EMF / RF (elektromagnetické pole / vysokofrekvenční záření) v raném stadiu je obzvláště znepokojující. V této fázi tělo absorbuje více radiace, která může ovlivnit vývoj mozku, nervového systému a reprodukčního systému.

Záření může například spustit rakovinu nebo poruchy kognitivních funkcí. Vědeckých důkazů přibývá. Tyto indicie jsou dostatečně silné na to, aby podporovaly preventivní opatření a pomáhaly při rozhodování o předpisech ve smyslu bezpečného zacházení.“

V tiskové zprávě jsou uvedené tyto hlavní požadavky:

  1. Na úrovni politiky se musí revidovat předpisy a závazné limity. Ohledně expozice (ozáření) u dětí se u zařízení nebo přístrojů musí použít vědecky podložené a biologicky relevantní hodnocení. Zástupci, kteří rozhodují zejména v oblasti vzdělávání a zdraví, si musí uvědomit rizika a dostupné bezpečné technické alternativy. Je třeba vzít v úvahu oprávněné obavy, které se týkají zdraví a zranitelnosti dětí.
  2. Kromě toho také musí podporovat vytváření bezpečného prostředí ve školách, denních centrech a pediatrických zařízeních. Měl by podporovat rozumné používání digitálních technologií, které je přiměřené věku uživatelů. Bezdrátové sítě by se ve školách měly zakázat, zejména v předškolních zařízeních, mateřských školách a základních školách.
  3. K tomu je třeba prosazovat kabelové (internetové) připojení. Aby se zmenšila expozice vysokofrekvenčních polí, doporučuje se používat princip ALARA (ALARA = As Low as Reasonably Achievable = co nejnižší rozumně dosažitelná míra), dále se držet rezoluce 1815 Evropské rady, aby se přijala veškerá přiměřená opatření.
  4. Expozice doma i ve školách (kde děti – v závislosti na věku – stráví alespoň 60 až 90% svého času) může a musí být snížena. Používání mobilních telefonů a dalších bezdrátových zařízení se omezí na minimum.
  5. Zdravotnický personál, zejména pediatři a porodní lékaři, by měli být vyškoleni odpovídajícím způsobem.
  6. Veřejnost má právo být plně informovaná o možných zdravotních rizicích a strategiích snižování rizik všech bezdrátových zařízeních nebo přístrojů, které produkují záření EMF. Rodiče musí být povzbuzováni, aby hledali bezpečné prostředí doma i ve školách.
  7. Zdravotníci, zejména pediatři a porodnice, by měli být dostatečně vyškoleni ohledně biologických účinků elektromagnetického záření (diagnóza / symptomy / léčba). Měli by svým pacientům radit, jak minimalizovat expozici.Pokyny pro lékaře již existují (EUROPAEM direktiva EMF 2016) pro prevenci, diagnostiku a léčbu zdravotních stavů a ​​onemocnění souvisejících s EMP.
  8. Populace má plné právo na informace o potenciálních zdravotních rizicích o všech bezdrátových a EMF vysílacích zařízení / systémů a strategii snižování rizik. Rodiče musí být informováni a povzbuzováni k tomu, aby požadovali a přijímali osobní rozhodnutí s cílem minimalizovat expozici svých nenarozených plodů a dětí, zejména doma a ve škole.

Tato navržená praktická pravidla vycházejí ze zprávy, kterou každoročně vydává Vídeňská a rakouská lékařská komora, Kyperský národní výbor pro životní prostředí a zdraví dítěte a aktuálního apelu z Reykjaviku 2017.

Pokud se Vám naše práce líbí, podpořte ji. Objednejte si předplatné tištěného měsíčníku Šifra, jeho digitální verzi nebo kombinaci obojího.

Můžete nás také podpořit dobrovolným příspěvkem.

Jan Běhůnek, homaterapie.cz

Zdroj: https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20170323_OTS0127/emf-leitlinie-propagiert-vorsorgeprinzip-bei-elektromagnetischen-feldern, http://www.aerzte-und-mobilfunk.eu/reykjavik-fuer-schutz-von-bildungseinrichtungen-und-schulen/, materiál: Mobilní telefon: BioIniciativa požaduje ,,klasifikaci rakoviny“ – lékaři jsou znepokojeni smrtelnými mozkovými nádory.